Vrouwenquotum door Eerste Kamer

Posted by on Jun 1st, 2011 and filed under POLITIEK, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

De Eerste Kamer heeft toegestemd met de invoering van een vrouwenquotum in raden van bestuur en raden van commissarissen. Bedoeling is om tot een evenwichtige samenstelling te komen van deze raden. De regeling gaat 1 januari 2012 in.

Met een evenwichtige verdeling bedoelt de wetgever dat ten minste 30 procent van de zetels wordt bezet door vrouwen en ten minste 30 procent door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

Ook wordt geregeld dat uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan zitting kunnen nemen. Daarmee worden inrichting van bestuur en toezicht zowel volgens het dualistische als het monistische model wettelijk vastgelegd.

De nieuwe regeling wordt drie jaar na inwerkingtreding over de hele linie geëvalueerd, dat wil zeggen vanaf januari 2015. Er volgt geen sanctie op het niet nakomen van het vrouwenquotum. Wel moeten bedrijven in hun jaarverslag uitleggen hoe ze hebben geprobeerd om hun quotum te halen en beterschap beloven.

Senator Pauline Meurs (PvdA) heeft tegen gestemd. Zij is hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van ZonMw de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Tot 1 januari 2008 was zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Bedenkingen tegen monistisch bestuursmodel
Uit het stenogram van de Eerste Kamer (ongecorrigeerd) blijkt dat de fracties vooral moeite hebben met het monistische bestuur, waarin zowel uitvoerende bestuurders als toezichthoudende bestuurders zitting nemen. De gedachte van de wetgever is om het Nederlandse bedrijfsleven aantrekkelijker te maken voor het buitenland. De vraag is of het de kwaliteit van toezicht – toch al de laatste jaren – hier en daar – ernstig in opspraak – zal verbeteren.

Ing Yoe Tan, lid van de PvdA-fractie, sprak haar bedenkingen uit, maar stemde wel voor. Zij lichtte dit als volgt toe:

“De PvdA-fractie had veel vragen en twijfels over dit wetsvoorstel  ten aanzien van het monistisch stelsel en de twee amendementen van de heer Irrgang van de SP en de heer Kalma van de PvdA. Na de beantwoording door de minister is ons nog niet alles 100% duidelijk. De minister heeft aangegeven met reparatiewetgeving te komen en hij heeft een  integrale evaluatie over alle drie de elementen toegezegd, dus zowel over het wetsvoorstel als zodanig als over de twee amendementen. Die evaluatie komt na de invoering, dus over drie jaar.”

Over de tegenstem van Pauline Meurs zei ze: “De conclusie is dat de Partij van de Arbeid voor dit wetsvoorstel zal stemmen, met uitzondering van het lid Meurs. In dit wetsvoorstel is in haar optiek het principe dat bij macht tegenmacht hoort en daarmee samenhangend de benodigde checks-and-balances onvoldoende gewaarborgd. Zij zal dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.”

Ook de fractie van de SP heeft bedenkingen, maar juicht het vrouwenquotum toe:

“De SP-fractie zal instemmen met het voorliggend wetsvoorstel, ondanks onze bedenkingen bij het invoeren van een monistisch systeem. Wij zijn bijzonder blij met de amendementen-Kalma/Irrgang die voor ons de balans naar de positieve kant hebben doen doorslaan. Wij zijn ook blij met de toezegging van de minister dat hij de wet over drie jaar zal evalueren.”

 

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery